Aachen>Eschweiler>Düren>Lechenich(Erfstadt)>Kerpen>Elsdorf>Jülich>Aachen
08:00
150 km
1 130 m
1 140 m
Start
17,9 km
21,1 km
27,8 km
38,8 km
41,1 km
41,7 km
58,0 km
58,8 km
63,1 km
69,5 km
72,4 km
94,6 km
97,2 km
103 km
104 km
122 km
144 km
148 km
150 km
Ziel

Details