Eise Eisinga Planetarium Franeker

00:06
460 m
4,8 km/h
10 m