Kuopio–Warschau

112:48
1 927 km
17,1 km/h
7 590 m
7 570 m