DAY 34 - Györ > Tata

04:13
67,9 km
16,1 km/h
470 m
470 m