2018-10-13 - Rila, Malyovitsa Hotel - Zeleni Rid - Damga - Dodov Vrah - Urdini Ezera - Malyovitsa Hotel
08:29
29,8 km
1 590 m
1 590 m
Start
19 m
2,49 km
3,26 km
5,17 km
5,99 km
6,73 km
7,89 km
8,68 km
9,52 km
10,3 km
10,8 km
11,5 km
12,1 km
12,7 km
13,4 km
14,5 km
15,2 km
16,0 km
17,7 km
18,3 km
21,2 km
24,7 km
27,5 km
29,8 km
Ziel

Details

  • Durchschnittsgeschwindigkeit
    3,5 km/h
  • Höchster Punkt
    2 703 m
  • Niedrigster Punkt
    1 556 m