SA 2 Franshoek KA

03:51
79,3 km
20,6 km/h
1 130 m
1 130 m