Dortmund - Wetter - Dortmund

03:05
60,0 km
19,5 km/h
720 m
730 m