Letzte Aktivitäten

 1. Hans Uwe Petersen und 2 andere waren wandern.

  vor einem Tag

  00:50
  3,51 km
  4,2 km/h
  20 m
  30 m
  1. Sabine N

   Die Kamera hätte ich bei den vielen Zugvögeln bei uns auch brauchen können.

   • vor einem Tag

 2. Hans Uwe Petersen und 3 andere waren wandern.

  vor 2 Tagen

  1. 🇬🇧Fox Hunter 🦊

   Sieht sehr interessant aus 👍

   übersetzt vonOriginal anzeigen
   • vor 2 Tagen

 3. Hans Uwe Petersen und 2 andere waren wandern.

  3. November 2019

  1. Sabine N

   Wirklich schöne Novemberstimmung und ne süße Lokomotive!

   • 3. November 2019

 4. Hans Uwe Petersen und Hanne waren wandern.

  30. Oktober 2019

  00:46
  3,29 km
  4,3 km/h
  40 m
  30 m
  Mikey, M🅾nika und 17 anderen gefällt das.
  1. Hans Uwe Petersen

   Danska fallStrax söder om Simlångsdalen ligger Danska fall. I reservatet finner du gammal bokskog, bergbranter, välnötta gångslingor och öppna marker. Men det är nog vattenfallet som är den största publikdragaren. En vandringsstig går genom den natursköna bokskogen och Hallandsleden löper genom reservatet.Området omgärdas i tre väderstreck av vatten. I norr av Brearedssjön, i öster av vattendraget Assman och i väster av Skällåsasjön med bäck till Brearedssjön. Det mest dramatiska avsnittet längs med Assman är fallet som gett reservatet dess namn – Danska fall.Under snösmältning och andra perioder med högvatten bjuder fallet på ett brusande skådespel då vattenmassorna letar sig nedför berggrundens sprickor. Fallhöjden från Danska fall till åmynningen några hundra meter bort är 36 meter. Ån bildar flera vackra forsar och fall längs vägen. Stora delar av Assman inom reservatet bildar ett kvill-landskap där vattnet tar olika vägar mellan stenar och klippor och bildar mängder med små öar, som ett skärgårdslandskap i miniatyr.
   Kuperad terräng och markerad slinga
   Från parkeringsplatsen till Danska fall går en grusväg som är framkomlig med barnvagn men svår med rullstol på grund av branta backar. På sina ställen kan det vara fuktigt och blött. Vill man bara gå till fallen är sträckan 1 km. För den som vill gå lite längre finns en väl markerad led på 2,3 km som tar besökaren runt i reservatet. Genom naturreservatet går den på kartan och i terrängen orangemarkerade Hallandsleden. Fortsätter man åt söder kommer man till naturreservatet Gårdshult och fortsätter man åt norr kommer man till Simlångsdalens samhälle och vidare upp genom dalen med ytterligare naturreservat att besöka. Även de av Simlångsdalens samhällsförening iordningställda vandringslederna Brearedssjön runt och Gårdshultsleden går genom naturreservatet. Övernattningsmöjligheter finns i Simlångsdalen.
   Intressant skog för många arter
   Skogen har lämnats orörd under en lång tid och börjar tack vare sin ålder bli intressant för såväl småkryp som fåglar, svampar, lavar och mossor. Den gallrar sig själv och har en del lågor (liggande döda träd) och högstubbar som gillas av hackspettar.
   Ovanliga lavar
   Djur- och växtlivet är rikt. I området finns intressanta arter från ett flertal olika organismgrupper, bland annat lavar, mossor, kärlväxter, svampar, vatteninsekter, fiskar och fåglar. I synnerhet på bokarna finns en rik påväxtflora av rödlistade och ovanliga lavar såsom liten lundlav och mussellav. Mindre flugsnappare och forsärla finns i området och i Assmans forsar kan strömstaren ses springa omkring på stenarna. I ån finns också öring som gynnas av den rika bottenfaunan.
   Järnbruk och garveri
   Rör man sig i Danska fall kan man få en uppfattning om hur Hallands inland har sett ut genom århundradena. Till skillnad från områdena närmre kusten har nämligen naturen vid Danska fall sett ut på ungefär samma sätt sedan medeltiden och kanske ännu längre tillbaka.På en ö i nedre delen av Assman där det idag växer en frodig askskog, anlades ett järnbruk år 1727. Flera byggnader uppfördes och man tillverkade spik, redskap och annat smide. För att driva bruket användes vattenkraft från Assman och virke som man tog från omgivande bokskogar. Invid järnbruket anlades vid samma tidpunkt även ett garveri för skinn- och fällberedning som var i bruk under ett tiotal år. Driften för järnbruket avslutades 1749 och av byggnaderna finns idag inte många spår kvar. Vattnet rinner dock oförtrutet vidare och även om bruket har försvunnit är det full aktivitet vid ån.
   Våldsam sägen
   Benämningen Danska Fall har gamla anor och knyter an till skånska kriget som utkämpades mellan Danmark och Sverige under andra halvan av 1670-talet. Skrönan berättar att en grupp av den besegrade danska hären flydde uppströms Fylleån efter nederlaget vid Fyllebro 1676. De gömde sig i skogarna kring fallet, men svenskarna var dem hack i häl och jagade ut danskarna på en illa byggd bro över ån. Bron brast och åtskilliga danskar föll ner och drunknade i det forsande vattnet.----------------------------------------------------------------------Danska FallEtwas südlich des Simlångsdalen-Tals liegen dänische Fälle. Im Schutzgebiet finden Sie alte Buchenwälder, Berghänge, abgenutzte Wanderwege und offene Felder. Aber es ist wahrscheinlich der Wasserfall, der die größte Anziehungskraft hat. Ein Wanderweg führt durch den malerischen Buchenwald und der Hallandsleden führt durch das Naturschutzgebiet.Das Gebiet ist von drei Wasserlinien umgeben. Nördlich des Brearedssjön, östlich des Wasserlaufs Assman und westlich des Skällåsasjön mit Bach zum Brearedssjön. Der dramatischste Abschnitt entlang des Assman ist der Fall, der der Reserve ihren Namen gab - dänischer Fall.Während der Schneeschmelze und anderen Hochwasserperioden bietet der Koffer ein rasantes Schauspiel, während die Wassermassen die Risse des Grundgesteins hinunter suchen. Die Fallhöhe vom dänischen Fall bis zur ein paar hundert Meter entfernten Mündung beträgt 36 Meter. Der Fluss bildet mehrere schöne Stromschnellen und fällt auf dem Weg. Große Teile von Assman innerhalb des Reservats bilden eine Federlandschaft, in der das Wasser verschiedene Wege zwischen Felsen und Klippen nimmt und viele kleine Inseln bildet, wie eine Miniaturarchipellandschaft.
   Hügeliges Gelände und markierter Weg
   Vom Parkplatz zum dänischen Fall geht eine unbefestigte Straße, die mit dem Kinderwagen erreichbar ist, aber wegen der steilen Hänge mit dem Rollstuhl schwierig ist. An manchen Stellen kann es feucht und nass sein. Wenn Sie nur zu den Wasserfällen wollen, beträgt die Entfernung 1 km. Für diejenigen, die etwas weiter gehen möchten, gibt es einen gut markierten Weg von 2,3 km, der den Besucher rund um das Reservat führt. Durch das Naturschutzgebiet geht es auf der Karte und im Gelände orange markierte Hallandsleden. Wenn Sie weiter nach Süden fahren, gelangen Sie in das Naturschutzgebiet Gårdshult. Wenn Sie weiter nach Norden fahren, gelangen Sie in die Gemeinde Simlångsdalen und weiter talaufwärts in ein zusätzliches Naturschutzgebiet, das Sie besuchen können. Die Wanderwege Brearedssjön und der Gårdshultsleden durch das Naturschutzgebiet werden ebenfalls vom Gemeindeverband Simlångsdalen organisiert. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in Simlångsdalen.
   Interessanter Wald für viele Arten
   Der Wald ist lange Zeit unberührt geblieben und wird aufgrund seines Alters zunehmend interessant für Insekten und Vögel, Pilze, Flechten und Moose. Es reibt sich und hat einige Flammen (liegende tote Bäume) und hohe Stümpfe, die von Spechten gemocht werden.
   Ungewöhnliche Flechte
   Tier- und Pflanzenwelt ist reich. In der Umgebung gibt es interessante Arten aus einer Reihe verschiedener Organismengruppen, darunter Flechten, Moos, Gefäßpflanzen, Pilze, Wasserinsekten, Fische und Vögel. Besonders auf den Büchern gibt es eine reiche Flora von roten Listen und ungewöhnlichen Flechten wie kleinen Papageientauchern und Muscheln. Kleinere Fliegenfänger und Beute sind in der Gegend zu finden und in Assmans Stromschnellen kann man sehen, wie sie auf den Steinen herumlaufen. Es gibt auch Forellen im Fluss, die von der reichen Bodenfauna bevorzugt werden.
   Kunstschmiedearbeiten und Gerberei
   Wenn Sie in dänischen Fällen umziehen, können Sie sich ein Bild davon machen, wie das Innere von Halland im Laufe der Jahrhunderte ausgesehen hat. Anders als in küstennahen Gebieten hat die Natur in dänischen Fällen seit dem Mittelalter und vielleicht sogar noch weiter zurück so ausgesehen.Auf einer Insel im unteren Teil von Assman, auf der sich heute ein üppiger Eschenwald befindet, wurde 1727 eine Eisenhütte errichtet. Es wurden mehrere Gebäude errichtet und Nägel, Geräte und andere Schmiedearbeiten hergestellt. Um die Mühle zu betreiben, wurden Wasserkraft aus Assman und Holz aus den umliegenden Buchenwäldern entnommen. Gleichzeitig wurde neben der Eisenhütte eine Gerberei für Leder- und Faltzubereitungen errichtet, die seit zehn Jahren in Betrieb ist. Der Betrieb der Eisenhütte wurde 1749 abgeschlossen und von den Gebäuden sind heute nicht mehr viele Spuren erhalten. Das Wasser fließt jedoch ununterbrochen und obwohl die Mühle verschwunden ist, herrscht auf dem Fluss volle Aktivität.
   Gewalttätiges Sprichwort
   Der Name Danske Fall hat antike Ursprünge und Verbindungen zum Nordischen Krieg, der in der zweiten Hälfte der 1670er Jahre zwischen Dänemark und Schweden geführt wurde. Skrönan berichtet, dass eine Gruppe der besiegten dänischen Armee nach der Niederlage bei Fyllebro im Jahr 1676 stromaufwärts des Flusses Fylleån floh. Sie versteckten sich in den Wäldern um den Fall herum, aber die Schweden waren ihnen gefolgt und jagten die Dänen auf eine schlecht gebaute Brücke über den Fluss. Die Brücke brach und mehrere Dänen fielen und ertranken im rauschenden Wasser.

   • 30. Oktober 2019

 5. JR56, Micha und 13 anderen gefällt das.
  1. Hans Uwe Petersen

   Mjellby Konstmuseum
   mjelbykonstmuseum.se
   Greta Knutson Tzara
   28 september – 2 februari 2020Greta Knutson Tzara (1899-1983) var konstnär, författare, översättare och konstkritiker. För många kanske mest känd som hustru till den berömde dadaisten Tristan Tzara. Utställningen som visas på Mjellby konstmuseum lyfter äntligen fram Greta Knutson Tzara ur skuggan. Under många år har endast ett fåtal verk av konstnären varit lokaliserade, men tack vare forskning och flera nyupptäckta verk, bland annat i Paris, kan en bredare och mer rättvis bild av hennes konstnärskap presenteras. Utställningen är producerad av Norrköpings konstmuseum.Knutson-Tzaras konstnärliga karriär startade i slutet av 1910-talet i Stockholm hos Carl Wilhelmsson för att därefter gå vidare till konstakademin. 1920 reste hon till Paris för fortsatta studier på André Lhotes målarskola, en utbildning som satte prägel på hennes konstnärskap. Lhote lät sina elever studera den äldre måleritraditionen som sedan tolkades in i nya modernistiska verk. Intresset för äldre måleri och framförallt den franska medeltiden var något som låg Greta Knutson Tzara varmt om hjärtat.Hennes måleri förändrades under hela hennes livslånga karriär. Hon var experimentell och nyfiken och ville inte bli inplacerad i något fack. Hon såg till exempel sig själv aldrig som surrealist även om det i hennes motivvärld finns starka kopplingar till det surrealistiska uttrycket. Hon rörde sig även i de internationella surrealistiska kretsarna under 1920-talets mitt.Utställningen visar Greta Knutsons Tzaras måleri, teckning och skulptur. Många av verken i utställningen har aldrig tidigare visats.
   ///////
   Greta Knutson Tzara
   28. September - 2. Februar 2020Greta Knutson Tzara (1899-1983) war Künstlerin, Schriftstellerin, Übersetzerin und Kunstkritikerin. Für viele vielleicht am besten als Ehefrau des berühmten Dadaisten Tristan Tzara bekannt. Die Ausstellung im Mjellby Art Museum hebt Greta Knutson Tzara endlich aus dem Schatten. Seit vielen Jahren wurden nur wenige Werke der Künstlerin gefunden, aber dank Recherchen und mehreren neu entdeckten Werken, darunter in Paris, kann ein umfassenderes und gerechteres Bild ihrer künstlerischen Arbeit präsentiert werden. Die Ausstellung wird vom Kunstmuseum Norrköping produziert.Knutson-Tzaras künstlerische Karriere begann Ende der 1910er Jahre in Stockholm bei Carl Wilhelmsson und wechselte anschließend an die Kunstakademie. 1920 reiste sie nach Paris, um sich an der Malschule von André Lhote weiterzubilden, eine Ausbildung, die ihr künstlerisches Schaffen kennzeichnete. Lhote ließ seine Schüler die ältere Maltradition studieren, die dann in neuen Werken der Moderne interpretiert wurde. Das Interesse an älterer Malerei und vor allem am französischen Mittelalter liebte Greta Knutson Tzara.Ihre Malerei hat sich im Laufe ihres Lebens verändert. Sie war experimentierfreudig und neugierig und wollte in kein Abteil gesteckt werden. Zum Beispiel hat sie sich nie als Surrealistin gesehen, obwohl ihre Motivwelt eng mit dem surrealistischen Ausdruck verbunden ist. Mitte der 1920er Jahre wechselte sie auch in die internationalen surrealistischen Kreise.Die Ausstellung zeigt Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen von Greta Knutsons Tzara. Viele der Werke der Ausstellung wurden noch nie gezeigt.-------------------------------------------------------------------Halmstadgruppen
   På Mjellby konstmuseum finns en viktig del av den svenska konsthistorien i Halmstadsgruppens samling. Här kan du följa gruppens historia genom ungdomsåren i Europa till genombrottet som de svenska surrealisterna. Den stora och permanenta samlingen med Halmstadgruppens konst gör det möjligt för museet att ständigt visa varierade utställningar av dess pionjärinsatser i svensk konsthistoria.
   Hur kom modernismen till Sverige? Det finns många svar på den frågan men att Halmstadgruppen har spelat en viktig roll råder det inget tvivel om. Gruppen bildades 1929 av sex unga konstnärer från Halmstad som utbildat sig i modernt måleri i Berlin och Paris. De var bland de första svenskarna som likt Picasso och Léger arbetade med att bryta upp motiv i kubistiska kompositioner. De experimenterade också med konkretism under 20-talet, en abstrakt konst som var banbrytande vid denna tid.
   Halmstadgruppen – de svenska surrealisterna
   Halmstadgruppen är mest kända som de svenska surrealisterna. Surrealismen var en konstform som influerades av bland annat Sigmund Freuds psykoanalys. Halmstadgruppen deltog under 1930-talet i flertalet internationella surrealistutställningar tillsammans med konstnärer som Salvador Dalí, Max Ernst och Wilhelm Freddie. Halmstadgruppen var verksam 1929‑1979. ////////Halmstad Gruppe
   Im Mjellby Art Museum befindet sich ein wichtiger Teil der schwedischen Kunstgeschichte in der Sammlung der Halmstadsgruppen. Hier können Sie die Geschichte der Gruppe durch Jugendliche in Europa bis zum Durchbruch als schwedische Surrealisten verfolgen. Die große und permanente Sammlung der Halmstad-Gruppe ermöglicht es dem Museum, ständig verschiedene Ausstellungen seiner Pionierleistungen in der schwedischen Kunstgeschichte zu zeigen.
   Wie ist die Moderne nach Schweden gekommen? Es gibt viele Antworten auf diese Frage, aber es besteht kein Zweifel, dass die Halmstad-Gruppe eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Gruppe wurde 1929 von sechs jungen Künstlern aus Halmstad gegründet, die in Berlin und Paris eine Ausbildung in moderner Malerei absolvierten. Sie gehörten zu den ersten Schweden, die wie Picasso und Léger daran arbeiteten, Motive in kubistische Kompositionen zu zerlegen. Während des 20. Jahrhunderts experimentierten sie auch mit Konkretismus, einer abstrakten Kunst, die zu dieser Zeit bahnbrechend war.
   Halmstadgruppen - die schwedischen Surrealisten
   Die Halmstad-Gruppe ist am bekanntesten als die schwedischen Surrealisten. Der Surrealismus war eine Kunstform, die unter anderem von Sigmund Freuds Psychoanalyse beeinflusst wurde. In den 1930er Jahren nahm die Halmstad-Gruppe zusammen mit Künstlern wie Salvador Dalí, Max Ernst und Wilhelm Freddie an mehreren internationalen surrealistischen Ausstellungen teil. Halmstadgruppen war zwischen 1929 und 1979 aktiv.

   • 30. Oktober 2019

 6. Hans Uwe Petersen und Hanne waren wandern.

  29. Oktober 2019

  Alejandro, M🅾nika und 16 anderen gefällt das.
  1. Hans Uwe Petersen

   Tipoldefars hus fra det 17. århundrede lå oprindeligt ikke på dette sted. Det blev af de nuværende ejer flyttet hertil og genopført som det var. Huset benyttes i dag som sommerhus.
   Efter besøget i Grönvik blev der ledt efter flere familiespor på Kirkegården i Södra Sandsjö.
   //
   Das Haus von meinem Ururgrossvater stammt aus dem 17. Jahrhundert. Ursprünglich lag es jedoch nicht an genau dem jetztigen Ort. Die heutigen Besitzer haben es in unmittelbarer Nähe des Sees in der ursprünglichen Form wieder aufgebaut.
   Jetzt wird das Haus als Ferienhaus benutzt und kann gemietet werden.
   Im Anschluss an den Besuch in Grönvik, wurde die Spurensuche zur Geschichte der Familie auf dem Friedhof in Södra Sandsjö fortgesetzt.

   • 29. Oktober 2019

 7. Hans Uwe Petersen und Hanne waren wandern.

  28. Oktober 2019

  1. Micha

   Moose, Flechten, buntes Laub & Farn schön anzusehen.
   Und zur Freude das Traumhaus, welches sich im See so herrlich spiegelt. 👑

   • 28. Oktober 2019

 8. Hans Uwe Petersen war wandern.

  23. Oktober 2019

  02:32
  12,6 km
  5,0 km/h
  90 m
  90 m
  1. Jogibear

   Du hast die Schönheiten der Natur wieder wunderbar auf Deinen Fotos eingefangen 👌📷

   • 23. Oktober 2019

 9. Hans Uwe Petersen war wandern.

  20. Oktober 2019

  Merlin01, Neele und 15 anderen gefällt das.
 10. Hans Uwe Petersen und regitze helene waren wandern.

  19. Oktober 2019

  Neele, Micha und 13 anderen gefällt das.
  1. Jogibear

   Was ist das für eine Kirchenruine Hans Uwe? Sieht sehr schön und spannend aus 👍

   • 19. Oktober 2019

Über Hans Uwe Petersen

hans.uwe.petersen@gmail.com

Hans Uwe Petersens Touren Statistik

Distanz4 667 km
Zeit940:54 Std